Start  /  Komunikaty  /  2020/2021  /  Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa podczas organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa podczas organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA  W WARUNKACH PANDEM COVID-19 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 35 IM. NOBLISTÓW POLSKICH STO W  LEGIONOWIE PODCZAS ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGAZMINU ÓSMOKLASISTY  (PROCEDURA OPRACOWANA NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH CKE, MEiN, GIS)

SZKOŁA działa w trybie reżimu sanitarnego. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zaleceń opisanych w WEWNĘTRZNEJ PROCEDURZE BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 oraz stosowania się do poniższych procedur: 

UCZNIOWIE ZDAJĄCY EGZAMIN

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zarówno przed rozpoczęciem egzaminu jak i po jego zakończeniu zdających obowiązuje zakaz tworzenia grup przed szkołą.
 5. Do szkoły uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściem oznaczonym literą B o określonej godzinie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Godzina 8.30 – uczniowie od nr. 1 do 5
  Godzinna 8.40 – uczniowie od nr. 6 do 10
  Godzina 8.50 – uczniowie od nr. 11 do 14

 6.  Przed wejściem na teren szkoły/sali egzaminacyjnej zdający mają obowiązek dezynfekowania rąk i włożenia maseczki.
 7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. W przypadku wniesienia na teren szkoły rzeczy osobistych, które nie są wymagane na egzaminie, zdający są zobowiązani do pozostawienia ich w sekretariacie szkolnym. 
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Butelkę z wodą uczeń stawia na podłodze przy swoim stoliku.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości jedzenia śniadania w dniu egzaminów. Można zamówić obiad na godzinę 13.15
 10. Uczeń wchodzi do sali po okazaniu legitymacji szkolnej i wylosowaniu numeru stolika. Losowania dokonuje w rękawiczkach. Rękawiczki zapewnia uczniom szkoła, uczniowie otrzymają je przed wejściem do sali.
 11. W sali egzaminacyjnej, zdający mają zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie , wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. Przed oddaniem arkusza komisji, uczeń ma obowiązek włożyć jednorazowe rękawiczki.
 12. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku. 
 13. W trakcie egzaminów zdających obowiązuje: zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, zakaz dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 14. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem, przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 15. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych.  Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
 16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 
 17. Po zakończonym egzaminie zdający niezwłocznie opuszczają salę/szkołę zgodnie z ustalonymi zasadami: Uczniowie opuszczają salę pod nadzorem członka zespołu nadzorującego, wychodzą z sali w maseczkach, pojedynczo, niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 18. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, a następnie niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.  
 19. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z pomocy lekarskiej ambulatoryjnie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.