Start  /  Rekrutacja  /  Regulamin i terminarz rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 na rok szkolny 2020/21

Szanowni Państwo,

spotkanie integracyjne dla dzieci przyjętych do klasy I odbędzie się we wrześniu.

Wszystkie informacje dla nowych rodziców będą pojawiać się na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.

W związku z zaistniałą sytuacją uprzejmie informuję, że zmieniły się zasady rekrutacji do klasy 1 w roku szklonym 2020/21. Dziś otrzymaliście Państwo informację o przyjęciu dziecka do szkoły. Zgodnie zapisem w regulaminie rekrutacji w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, czyli 25 marca należy wpłacić na konto SKT nr 132 STO w Legionowie opłatę wpisową i rekrutacyjną, której wysokość znajdziecie Państwo w załączonej na stronie szkoły: www.sto35.edu.pl w zakładce „Rekrutacja”.

Po 25 marca należy podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych. Jak wynika z sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, nie będzie to możliwe przynajmniej do 15 kwietnia, dlatego uznajemy, że wpłata wpisowego jest wiążąca i zastępuje umowę do czasu jej podpisania.

W dokumentach rekrutacji jest umowa do pobrania. Proszę się zapoznać z jej treścią.

Iwona Bekisz
Dyrektor Szkoły

 

 1. Naboru do klasy I dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w której skład wchodzi Dyrektor jako  Przewodniczący Komisji, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel języka angielskiego jako jej członkowie.

 2. Przyjęcie każdego ucznia do szkoły następuje na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Sposób przeprowadzenia i zakres rozmowy kwalifikacyjnej określa Dyrektor.

 4.  „Rozmowa kwalifikacyjna” to spotkanie kandydata z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielem języka angielskiego polegające na indywidualnej rozmowie oraz wykonaniu przez ucznia pracy zleconej przez Komisję. Rodzice kandydata spotykają się na rozmowie z Dyrektorem Szkoły w czasie, gdy dziecko uczestniczy w zajęciach z nauczycielami.

 5. Decydując o przyjęciu ucznia do klasy I, Komisja bierze pod uwagę:

  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej - osoby nie biorące udziału w rozmowie kwalifikacyjnej nie są brane pod uwagę, -maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej wynosi 60. Minimalna liczba punktów kwalifikująca ucznia do przyjęcia do klasy 1 wynosi 50 pkt,

  • analizę dokumentacji dostarczonej z przedszkola,

  • wynik rozmowy z rodzicami ucznia,

  • kompletność dokumentów niezbędnych do rekrutacji.

 6. Przyjmując dziecko do klasy I Komisja, w pierwszej kolejności bierze pod uwagę: rodzeństwo dzieci uczących się w naszej szkole, dzieci absolwentów Szkoły, dzieci pracowników Szkoły, dzieci przenoszące się z innych szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego lub uczęszczające do prowadzonych przez STO przedszkoli.

 7. Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły bez podawania przyczyny.

 8. Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej Rodzice/ Opiekunowie ucznia zobowiązani są złożyć w sekretariacie Szkoły następujące dokumenty:

 9. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Rekrutacyjnej rodzice nowo przyjętych uczniów zobowiązani są do:

  • zapoznania się ze Statutem i Regulaminem Społecznej Szkoły Podstawowej z oddziałami Dwujęzycznymi nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie,

  • podpisania umowy o kształceniu dziecka w szkole – umowa edukacyjna wchodzi w życie po podpisaniu i wpłaceniu wpisowego w wyznaczonym terminie,

  • dostarczenia karty oceny dojrzałości szkolnej wydanej przez oddział przedszkolny.

Klasy nie mogą liczyć więcej niż 16 uczniów.

W poszczególnych klasach nie może być więcej niż jeden uczeń wymagający zdecydowanie większej uwagi i troski nauczyciela prowadzącego.

 1. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/21 określa załączniki nr 1 do niniejszego regulaminu.

Rekrutacja uczniów do klas wyższych niż I.

 1. O przystąpieniu do rozmowy kwalifikacyjnej uczniów z innych szkół decyduje dyrektor na podstawie:

  • listy zgłoszeń do danej klasy,

  • świadectwa z poprzedniej klasy,

  • aktualnych ocen cząstkowych lub semestralnych,

  • opinii wychowawcy z poprzedniej szkoły.

Rodzice/ Opiekunowie tych uczniów zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

 • karta przekazania ucznia (z poprzedniej szkoły),

 • kserokopia arkusza ocen ucznia (z poprzedniej szkoły),

 • wykazu ocen cząstkowych lub oceny opisowej – jeżeli przyjęcie następuje w trakcie roku szkolnego.

Załącznik nr 1 regulaminu rekrutacji

TERMINARZ REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • 26 lutego 2020 r. (środa) - godz. 18.00  Dzień Otwarty w SSP nr 35 STO:  – spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły i przedstawicielem Zarządu SKT nr 132 STO.

 • 14 marca 2020 r. – indywidualne rozmowy Dyrektora Szkoły z rodzicami a kandydatów z nauczycielami (rozmowa kwalifikacyjna); godziny umawiane są telefonicznie.

 • 19 marca 2020 r. indywidualne przekazanie informacji o przyjęciu dziecka do klasy I.

 • Wpłata wpisowego musi nastąpić w ciągu tygodnia po rozmowie kwalifikacyjnej (do 21  marca 2020)

 • Termin spotkania z obojgiem rodziców w celu podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych zostanie  uzgodniony indywidualnie za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.

 • 6 czerwca 2020r. (sobota) – spotkanie integracyjne dzieci i rodziców z wychowawcą klasy i nauczycielami uczącymi w klasie 1. godz. 10.00

 • 30 czerwca 2020 r. - ostateczny termin dostarczenia do szkoły dokumentów przez rodziców - ocena dojrzałości szkolnej wydana przez przedszkole, 2 aktualne fotografie do legitymacji szkolnej.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

mgr Iwona Bekisz