Start  /  Rekrutacja  /  Czesne w szkole niepublicznej

Czesne w szkole niepublicznej

Czesne to nic innego jak opłata za naukę dziecka w szkole, zazwyczaj wyrażona w formie miesięcznych rat. Jest jedną z najważniejszych cech odróżniających placówki niepubliczne od szkół publicznych, w których w Polsce nauka jest bezpłatna.

Czesne jest pobierane w każdej placówce niepublicznej, ponieważ stanowi jedno z podstawowych źródeł finansowania działalności edukacyjnej, na które składają się:

 1. środki pieniężne pochodzące z wpłat wpisowego i czesnego dokonywanych przez rodziców uczniów,

 2. darowizny osób fizycznych i prawnych,

 3. dotacje przewidziane przepisami prawa.

Jedynym wyjątkiem są tu szkoły realizujące zadania edukacyjne na zlecenie organów publicznych i tym samym w całości utrzymywane przez państwo. W pozostałych typach szkół czesne jest wymagane, dlatego myśląc o szkole innej niż publiczna dla dziecka, trzeba się liczyć z opłatami.

Czesne w szkołach niepublicznych nie jest opłatą jednorodną, jego wysokość zależy od wielu czynników, przede wszystkim od oferty edukacyjnej, jaką dana szkoła proponuje, i etapu edukacji, którego ta oferta dotyczy.

Co otrzymamy w zamian?

 1. Opiekę nad uczniem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00;

 2. Naukę w szkole podstawowej obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących zgodnych z podstawą programową MEN i w oparciu o zatwierdzone przez nie programy nauczania, wzbogacone treściami programowymi z języka angielskiego.

 3. Dwujęzyczne zajęcia z przedmiotów: plastyka, technika, geografia wos w klasach wyższych i wybrane zajęcia edukacyjne w zakresie nauczania zintegrowanego w wymiarze 2 godziny tygodniowo w klasach I-III

 4. Lekcje języka obcego z nativem (j. angielski, j. niemiecki)

 5. Zajęcia ponadobowiązkowe / fakultatywne organizowane przez szkołę w tym: samodzielną pracę uczniów pod opieką i z pomocą nauczyciela (np. odrabianie lekcji, konsultacje indywidualne z wybranych przedmiotów);

 6. Koła zainteresowań, zajęcia wspierające.

 7. Opiekę i porady pedagoga szkolnego oraz psychologa;

 8. Zajęcia sportowe organizowane przez szkołę w ramach lekcji wychowania fizycznego, np. nauka pływania, szachy w kl. I-VI;

 9. Udział w projektach szkolnych finansowanych z funduszy zewnętrznych.

 10. Zestaw wypożyczanych podręczników i zeszytów ćwiczeń dla ucznia do zajęć obowiązkowych;

 11. Transport na obowiązkowe zajęcia organizowane przez szkołę.

 12. Korzystanie z programów prozdrowotnych – warzywa i owoce w szkole, mleko w szkole,

 13. Konkursów przedmiotowych opłacanych przez szkołę,

Dodatkowo płatne:

 1. Dobrowolne ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 2. Wyżywienie - obiady

 3. Zewnętrzne egzaminy z j. angielskiego w tym egzaminy obowiązkowo wymagane przez szkołę;