Start  /  Strefa rodzica  /  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 17 maja.
Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 17 do 31 maja.
Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 17 czerwca. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 2 sierpnia.
Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.
Uwaga! Te terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do tych szkół ogłosi kurator oświaty.

Warszawskie szkoły ponadpodstawowe w roku szkolnym 2021/2022 przygotowały ok. 21 tys. miejsc. Najwięcej, bo aż 13803, przygotowały licea ogólnokształcące, technika - 5968, a branżowe szkoły I stopnia - 1198 miejsc.
Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej po zalogowaniu się na stronie: https://liblink.pl/nn5VkLkacE
Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli samodzielnie założyć konto.
Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie
elektronicznego naboru.

Zadawane pytania dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
ADRES, LOGOWANIE, HASŁO
Pod jakim adresem dostępny jest elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?
Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dostępny jest pod adresem:
https://liblink.pl/ZuqJ5bbXDI

Kto zakłada w systemie konta kandydatów?
Kandydatom, którzy są uczniami klas 8 w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę konta zakłada szkoła macierzysta. Uczniowie odbierają ze szkół loginy i hasła dostępu do swoich kont.
Kandydaci niebędący uczniami klas 8 w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę samodzielnie zakładają konto w systemie korzystając z zakładki Zgłoś kandydaturę, wprowadzają numer PESEL. Po wprowadzeniu wszystkich danych
i zarejestrowaniu wniosku system wygeneruje login kandydata, którym należy posługiwać się przy każdym kolejnym logowaniu.
Każdy kandydat może mieć założone tylko jedno konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
Co zrobić, jeśli kandydat zapomni hasło?
Kandydat ma następujące możliwości wygenerowania nowego hasła:
- na stronie systemu wybierając opcję zapomniałem hasła (jeśli we wniosku umieszczony
został adres e-mail),
- w szkole macierzystej (jeśli jest uczniem szkoły, prowadzonej przez m.st Warszawę
i nie ma potwierdzonego wniosku w szkole pierwszego wyboru),
- w dowolnej szkole ponadpodstawowej wymienionej we wniosku (jeśli nie jest uczniem
szkoły prowadzonej przez m.st Warszawę i wniosek nie jest jeszcze potwierdzony przez
szkołę pierwszego wyboru),
- w szkole pierwszego wyboru (jeśli wniosek został już potwierdzony).

HARMONOGRAM

Gdzie znajduje się harmonogram działań kandydata?
Harmonogram działań kandydata znajduje się:
- na stronie elektronicznego systemu rekrutacji: https://liblink.pl/ZuqJ5bbXDI,
- na stronie Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl w sekcji: Rekrutacja Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
Komunikaty dotyczące przebiegu rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl w sekcji: Rekrutacja Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

OFERTA

Gdzie jest dostępna oferta szkół ponadpodstawowych?
Oferta dostępna jest:
- na stronie elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem: https://liblink.pl/ZuqJ5bbXDI
- na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
Zachęcamy również do lektury informatora 2021/2022 Wybierz szkołę dla siebie, który jest na stronie edukacja.warszawa.pl.
W szkołach ponadpodstawowych funkcjonują oddziały:
- Ogólnodostępne - O - skrót w systemie,
- Dwujęzyczne - D - skrót w systemie,
- Wstępne - W - skrót w systemie,
- Międzynarodowe - M - skrót w systemie,
- Sportowe - S - skrót w systemie,
- Mistrzostwa sportowego - MS - skrót w systemie,
- Integracyjne - I(i) cześć integracyjna oddziału integracyjnego, I(o) - część
ogólnodostępna oddziału integracyjnego - skrót w systemie,
- Przygotowania wojskowego - PW - skrót w systemie.
Gdzie można znaleźć informacje o zawodach nauczanych w warszawskich szkołach kształcących w zawodach?
Informację o zawodach nauczanych w warszawskich szkołach można znaleźć w poradniku pt. Wybierz szkołę dla siebie, który zamieszczony jest na stronie internetowej: edukacja.warszawa.pl
W poradniku Wybierz szkołę dla siebie znajdziecie krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji - terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i lista kontrolna.

LISTA PREFERENCJI

Ile szkół ponadpodstawowych kandydat może wskazać na liście preferencji?
Kandydat może wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Która szkoła ponadpodstawowa jest szkołą pierwszego wyboru?
Szkoła, która została wskazana jako pierwsza na liście preferencji jest szkołą pierwszego wyboru. Na wydrukowanym wniosku znajduje się informacja o szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru oraz jej adresie.

Ile oddziałów/grup rekrutacyjnych może wybrać kandydat?
Kandydat może wybrać dowolną liczbę grup rekrutacyjnych/oddziałów.
Co to jest grupa rekrutacyjna?
Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność. Niektóre szkoły podzieliły oddziały na mniejsze grupy (np. ze względu na nauczane języki obce lub zawody),
a inne z kilku oddziałów utworzyły jedną grupę rekrutacyjną.
Czy ważna jest kolejność wybieranych oddziałów/grup rekrutacyjnych?
Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych oddziałów/grup rekrutacyjnych. Oddział/grupa rekrutacyjna wybrany jako pierwszy to ten, do którego kandydat najbardziej chce się dostać. Ostatni to ten, na którym kandydatowi zależy najmniej. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.
Czy kandydat może wybrać oddział w jednej szkole ponadpodstawowej, a następnie oddział w innej szkole, a potem ponownie inny oddział w wybranej już wcześniej szkole?
Kandydat może utworzyć tzw. mieszaną listę preferencji np.:
Wybrać oddziały 1a, 1b w Liceum Ogólnokształcącym X oraz 1a, 1b w Technikum Y i ułożyć je w następującej kolejności:
1. Oddział 1b w Liceum Ogólnokształcącym X - szkoła pierwszego wyboru/oddział, do którego najbardziej chce się dostać.
2. Oddział 1a w Technikum Y.
3. Oddział 1a w Liceum Ogólnokształcącym X.
4. Oddział 1b w Technikum Y.

ZASADY KWALIFIKACJI

Jaką liczbę punktów maksymalnie może uzyskać kandydat?
Kandydat do oddziału ogólnodostępnego może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym: 1) Wynik egzaminu ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów,
2) Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie- 72 punkty,
3) Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem - maksymalnie 7 punktów, 4) Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły tj.:
- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły- maksymalnie 18 punktów
(wykaz konkursów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: https://liblink.pl/iMsqVoTulT
- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- maksymalnie 3 punkty.

W przypadku oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych, oddziałów międzynarodowych kandydatowi dodatkowo doliczane są punkty za sprawdzian kompetencji językowych/sprawdzian predyspozycji językowych.
W przypadku oddziałów sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego w pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej.
W przypadku oddziałów ogólnodostępnych, do których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych dodatkowo doliczane są punkty za ten sprawdzian.
Którzy kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności?
W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim lub laureaci konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych
przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.
Ponadto:
- w przypadku oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej,
- w przypadku oddziałów dwujęzycznych, oddziałów międzynarodowych, klas wstępnych warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych. Warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.
Jakie dodatkowe sprawdziany mogą być przeprowadzane w zależności od typu oddziału?
W szkołach, w których prowadzone są oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.
W szkołach, w których prowadzone są klasy wstępne obowiązuje sprawdzian predyspozycji
językowych.
W szkołach, w których prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego obowiązuje próba sprawności fizycznej.
W niektórych szkołach, w których prowadzone są oddziały ogólnodostępne może obowiązywać sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
Jakie są zasady przystępowania do dodatkowych sprawdzianów?
oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe - sprawdzian kompetencji językowych: -
wspólne sprawdziany kompetencji językowych dla danego języka: w przypadku kandydowania do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem kompetencji dla danego języka do sprawdzianu należy przystąpić w szkole prowadzącej taki oddział, który został umieszczony najwyżej na liście preferencji,
- oddziały wstępne - sprawdzian predyspozycji językowych
wspólny sprawdzian predyspozycji językowych: w przypadku kandydowania do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem predyspozycji językowych do sprawdzianu należy przystąpić w szkole prowadzącej taki oddział, który został umieszczony najwyżej na liście preferencji.
- oddziały ogólnodostępne - sprawdzian uzdolnień kierunkowych: do oddziałów ogólnodostępnych może być przeprowadzany sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. uzdolnień plastycznych). Do sprawdzianu należy przystąpić w każdej szkole prowadzącej takie oddziały.
- oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego - próba sprawności fizycznej: do próby należy
przystąpić w każdej szkole prowadzącej oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego W jaki sposób kandydaci przydzielani są do oddziału/grupy rekrutacyjnej?
O zakwalifikowaniu do oddziału/grupy rekrutacyjnej decyduje liczba punktów, którą uzyska kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, zgodnie z zasadami rekrutacji do danej szkoły/oddziału.
Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale/grupie rekrutacyjnej, który został umieszczony na liście preferencji. Kandydat będzie zakwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej, który jest przez niego najbardziej preferowany, jeśli uzyska odpowiednią liczbę punktów. Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału/grupy rekrutacyjnej.
Np.: Jeżeli do grupy Z (jedno miejsce) kandyduje dwóch kandydatów: - uczeń A z 1 priorytetu i ma 73 punktów,
- uczeń B z 2 priorytetu i ma 89 punktów, to do grupy zostanie zakwalifikowany:
- uczeń B o ile nie został przyjęty do wybranej przez siebie grupy wyższej preferencji. - uczeń A jeśli kandydat B został przyjęty do grupy wyższej preferencji.

Czy można zakwalifikować się do kilku oddziałów/grup rekrutacyjnych? Nie, kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału/grupy
rekrutacyjnej.
Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale/grupie rekrutacyjnej, który została umieszczony na liście preferencji. Kandydat jest kwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej, który jest przez niego najbardziej preferowany i do którego może się zakwalifikować na podstawie uzyskanej liczby punktów (przy określonym limicie miejsc).
Np.: Jeżeli uczeń wskazał na liście preferencji 7 oddziałów/grup rekrutacyjnych i zabrakło mu punktów do oddziału/ grupy rekrutacyjnej z 1 preferencji, a mógłby zostać zakwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej 2, 4 i 5 preferencji to:
- zostanie zakwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej z 2 preferencji, ponieważ znajduje się on najwyżej na liście preferencji kandydata.

Czy to prawda, że jeśli kandydat nie zakwalifikuje się do oddziału/grupy rekrutacyjnej pierwszej preferencji ma mniejsze szanse na zakwalifikowanie do oddziału/grupy rekrutacyjnej umieszczonego na drugiej preferencji?
Nie. Przydział odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata.
Np.: Paweł i Ewa kandydują do tego samego oddziału o nazwie 1b w Technikum X, ale wybrali ten oddział w innej kolejności:
Ewa umieściła oddział 1b w Technikum X, jako pierwszy wybór na liście preferencji,
a następnie inne oddziały.
Paweł umieścił oddział 1b w Technikum X na czwartym miejscu na swojej liście preferencji. Okazało się, że obydwoje dostali się do tego samego oddziału 1b w Technikum X.
Pawłowi zabrakło punktów, aby zostać zakwalifikowanym do oddziałów umieszczonych
na jego liście na trzech pierwszych pozycjach. Otrzymał on jednak najwyższą liczbę punktów w oddziale 1b w Technikum X i znalazł się na pierwszym miejscu na liście zakwalifikowanych do tego oddziału.
Ewa miała mniej punktów, ale wystarczająco dużo, aby znaleźć się na liście zakwalifikowanych do tego oddziału.
Czy kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego?
TAK. Kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub do części integracyjnej oddziału integracyjnego. Należy jednak pamiętać, że kandydat posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowany jest na takich samych zasadach jak kandydaci nieposiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli na podstawie uzyskanej liczby punktów.
Do części integracyjnej oddziałów integracyjnych doboru dokonuje dyrektor szkoły. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do części integracyjnej oddziału integracyjnego składa kopię orzeczenia w każdej szkole z oddziałami integracyjnymi, którą wskazał we wniosku.
Co zrobić, gdy w wyniku postępowania kandydat nie został zakwalifikowany do żadnego oddziału/grupy rekrutacyjnej?
Jeżeli w wyniku postępowania kandydat nie zakwalifikuje się do żadnego oddziału/grupy rekrutacyjnej może ubiegać o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkół, w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca. Lista takich szkół zostanie ogłoszona w elektronicznym systemie w zakładce Wolne miejsca oraz na stronie: edukacja.warszawa.pl.
Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu
naboru zgodnie z harmonogramem.
Kiedy i do kogo można złożyć odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu do szkoły?
Do 5 sierpnia br. można wystąpić do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

DLA UCZNIÓW

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z pierwszych ważnych decyzji edukacyjnych w życiu młodych ludzi. Zapraszamy do lektury informatora Wybierz szkołę dla siebie, który jest wygodnym przewodnikiem po bogatej ofercie warszawskich szkół ponadpodstawowych.
W poradniku Wybierz szkołę dla siebie znajdziecie krótkie opisy zawodów, wykaz techników, szkół branżowych I stopnia oraz liceów ogólnokształcących. Wygodne mapy pomogą zlokalizować szkołę w wybranej dzielnicy. Jest w nim wszystko o rekrutacji - terminy, zasady, ale również, czym kierować się przy wyborze szkoły, czyli kilka słów od doradcy zawodowego i lista kontrolna.
Dodatkowo dowiecie się z niego o bursach, internatach a także szkołach specjalnych. Zapraszamy do lektury i życzymy najlepszych wyborów.
Czas na Wasze decyzje.
Powodzenia!

https://liblink.pl/8zOosJnzgi

DNI OTWARTE (spotkania online)

Szkoły ponadpodstawowe zapraszają ósmoklasistów na dni otwarte online. To świetna okazja, aby poznać ofertę szkół, porozmawiać z nauczycielami lub uczniami.
Poniżej przedstawiamy wykaz terminów dni otwartych organizowanych w warszawskich szkołach ponadpodstawowych według stanu na 17 marca 2021 r.
W związku z panującą aktualnie sytuacją epidemiczną, terminy te mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie daty dni otwartych również na stronie szkoły.
Zapraszamy do udziału w wirtualnych dniach otwartych warszawskich szkół
ponadpodstawowych.