Start  /  Oferta edukacyjna  /  Biblioteka  /  Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

Plan Pracy Biblioteki Szkolnej

ZADANIA ŚRODKI i FORMY REALIZACJITERMIN
I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem  1. Udostępnianie zbiorów:
- aktualizacja kart czytelniczych i założenie kart uczniom klasy I oraz wprowadzenie tych danych do MOL-a celem wypożyczania zbiorów.
- udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazanie książek nauczycielom języka polskiego i angielskiego.
- wypożyczanie zbiorów ( dwa razy w tygodniu), pomoc w wyborach czytelniczych.
- zapoznanie z regulaminem biblioteki uczniów klasy I i pasowanie na czytelników.
- prowadzenie statystyki czytelniczej semestralnej, rocznej i comiesięczne prezentowanie na gazetce najlepiej czytającej klasy.
- wpisanie do Księgi Inwentarzowej Podręczników Rządowych tegorocznych podręczników dla klas 1, 4,6,7 i rozdanie ich uczniom , oraz zebranie ich od uczniów w czerwcu.

IX

cały rok


co miesiąc i semestralnej

IX i VI
2. Rozwijanie kultury czytelniczej:
- prowadzenie indywidualnych rozmów czytelniczych na temat ciekawych, godnych przeczytania książek.
- rozmowy o przeczytanych, ciekawych i godnych poleceniach książkach z członkami Klubu Molika
- rozwijanie zainteresowania literaturą popularnonaukową.
- wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat.
- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych.
- organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz.
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.
- pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
- pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.
- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, podsuwanie uczniom utworów dostosowanych do ich dojrzałości umysłowej i emocjonalnej.
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych.
- uczenie poszanowania książek, czasopism i podręczników oraz poprawnego zachowania w bibliotece.
 cały rok
3. Inspirowanie czytelnictwa poprzez:
. reklamowanie książek
. udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
. wystawki okolicznościowe i zakupionych nowości,
- przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych.
- rozmowy i dyskusje o książkach z członkami Klubu Molika i polecanie przez nich książek do czytania
* Ogłoszenie rankingu na najlepiej czytającą klasę i najlepszego czytelnika szkoły.
* Utworzenie Klubu Molika spośród uczniów klas 5i 6
* Prowadzenie według pomysłu i potrzeb członków Klubu Molika w Galerii Korytarz „ Ściany Czytelniczych Inspiracji”
*Z okazji „ Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych” zorganizowanie konkursów:
dla kl.2 – 3 „ By się czytać chciało zakładkę stwórz wspaniałą”
dla kl. 4- 6 na najładniejsze murale z cytatami o książkach.
* Polecanie książek poprzez czytanie ich fragmentów uczniom poszczególnych klas przez nauczyciela – bibliotekarza.
* Warsztaty tworzenia projektów inicjałów i własnych ekslibrisów dla uczniów klasy 4
*Konkurs dla uczniów klasy 1 na laurkę dla Świętego Mikołaja.
* Konkurs wigilijny dla klas 2-3 i kl. 4 - 7 „ Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”
* Warsztaty dla uczniów klasy 4 „ Recykling Książek” czyli tworzenie ozdób świątecznych ze starych książek.
* Zabawa biblioteczna dla uczniów klas 4-7” Znam tę książkę”.
* Przedsięwzięcia związane z „ Dniami Kultury Języka Polskiego”
* Zabawa biblioteczna dla uczniów klas młodszych „ Mali detektywi na tropach bohaterów książek dziecięcych ”
* Wizyta uczniów klasy I w legionowskiej księgarni
* Konkursy dla uczniów klas 2-3 i 4-7 „ Tradycje Świąt Wielkanocnych”
* Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci ( 2.04) konkurs na „ Projekt okładki ulubionej książki” dla kl.1-3
* Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i praw autorskich ( 23.04) konkurs na ilustracje, wypowiedź pisemną lub inną formę ” Biblioteka moich marzeń”
* Przeprowadzenie wywiadów z rodzicami i dziadkami o ich ulubionych książkach „ Co czytali moi rodzice i dziadkowie gdy mieli 12 lat”
* Ogłoszenie najlepiej czytającej klasy i najlepszego czytelnika wręczenie jej dyplomu.
 

 

cały rok

 

wrzesień
październik
październik-
czerwiec
październik
l

listopad

listopad
grudzień

grudzień

styczeń
luty
luty

marzec
marzec
kwiecień

kwiecień

maj

czerwiec

II Działalność informacyjna i promocja biblioteki1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych.
2. Piecza nad tablicami „ Biblioteka” i umieszczanie informacji na „Ścianie Czytelniczych Inspiracji”
3. Dbanie o estetykę i wystrój biblioteki.
4. Promocja działań biblioteki na stronie internetowej szkoły w zakładce” Biblioteka” , w kronice i na tablicach informacyjnych.
cały rok
III Współpraca ze
Środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym 
1 Współpraca z Radą Pedagogiczną:
- gromadzenie ( w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
- pomoc w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela; gromadzenie materiałów metodycznych.
- udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom.
- współpraca z nauczycielami w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
- konsultacja przy zakupach do biblioteki.
- planowanie pracy Zespołu Promocji Czytelnictwa.
wrzesień
- czerwiec
2 Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
- informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej ( poprzez umieszczone na stronie szkoły wykazy książek pedagogicznych )
- informowanie o mających się odbyć imprezach na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej.
wrzesień -czerwiec
IV Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe1. Doskonalenie warsztatu pracy.
2. Opracowywanie materiałów do lekcji bibliotecznych
3. Doskonalenie w zakresie technologii informatycznej
4. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
cały rok
V. Prace
organizacyjno-techniczne  
1.Planowanie i sprawozdawczość
- opracowanie rocznego planu pracy biblioteki.
- prowadzenie statystyki dziennej wypożyczeń ( 2 razy w tygodniu), półrocznej, rocznej.
- opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz pracy biblioteki.
- prowadzenie dziennika bibliotecznego i dokumentacji.
wrzesień
2 razy w tyg.
styczeń, czerwiec
cały rok
2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów
- uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych
- zakup nowości zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów
- uzupełnienie działu lektur i stworzenie zestawu lektur klasy 7
- wzbogacenie księgozbioru o współczesną literaturę dziecięcą i młodzieżową oraz o literaturę dziecięcą w języku angielskim.
- pozyskiwanie książek w ramach darów od sponsorów i uczniów szkoły .
- zakup książek metodycznych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem.
- prenumerata czasopism zgodnych z zapotrzebowaniem.
- selekcja zbiorów- inwentaryzacja ubytków.
- konserwacja zbiorów – naprawa książek.
- foliowanie zbiorów.
- zakończenie działalności biblioteki w roku szkolnym; odbiór książek i podręczników (sprawdzenie ich stanu).
- uzupełnienie i zamknięcie całej dokumentacji bibliotecznej.
cały rok
3. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych
-ewidencja- bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków.
- opracowanie zbiorów – klasyfikowanie wg UKD, katalogowanie, techniczne opracowanie książek także za pomocą MOL –a.
- prowadzenie Księgi Podręczników Rządowych.
cały rok