Start  /  O szkole  /  Zarząd SKT 132 STO  /  Społeczne Towarzystwo Oświatowe

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

 

Społeczne Towarzystwo Oświatowe powstało w latach 1987-1988 jako pierwsza w Polsce organizacja propagująca idee edukacji niezależnej od monopolu państwowego. Począwszy od 1989 r. pod egidą STO powstała sieć szkół społecznych, przyjaznych uczniom, ukształtowanych głównie przez rodziców. Kierunki rozwoju Towarzystwa nakreślały demokratycznie wybierane władze: prezes STO (przez wiele lat był nim Wojciech Starzyński) oraz Zarząd Główny. W obecnej kadencji (2010-13) prezesem STO jest dr Anna Okońska-Walkowicz.

 

Główne cele STO to:
-
pluralizm ofert w polskiej oświacie,
- budowanie ruchu obywatelskiego wokół idei edukacyjnych,
- zakładanie i prowadzenie własnych szkół, mowoczesnych pod względem metod nauczania i wychowania.

WŁASNY STYL EDUKACJI

Na czym polega specyfika szkół STO?

- Współpraca rodziców, nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i wychowania. Nie mówimy o "realizowaniu obowiązku szkolnego", ale o kształtowaniu ucznia jako osoby - w sensie umysłowym, społecznym, kulturalnym, fizycznym.
- Podmiotowe traktowanie ucznia. Chodzi tu o rozpoznanie i uszanowanie indywidualności młodego człowieka, jego uzdolnień i zainteresowań, cech psychicznych i ograniczeń; uznaje się także jego prawo do błędu.
- Wychowanie w duchu wolności i odpowiedzialności. Istotna jest transparentność oceniania i umiejętność samooceny.
- Wdrażanie do samodzielności rozumianej jako odwaga stawiania pytań, podejmowania dyskusji i rozwiązywania problemów.
- Wychowanie obywaltelskie. Na kolejnych etapach nauki uczniowie nabywają kompetencji społecznych i pogłębiająą zainteresowanie problemami współczesnego świata.
- Współtworzenie i przestrzeganie zasad zachowania, co umożliwia dobrą współpracę w szkolnej społeczności.
- Odmienne od tradycyjnego traktowanie rywalizacji. Pragniemy, aby uczeń rywalizował sam ze sobą, tj. aby dążył do nieustannego doskonalenia własnej wiedzy i umiejętności.
- Atmosfera sprzyjająca uczeniu się i kształtowaniu właściwych postaw. Unikanie zbędnych stresów.
- Kameralność. Klasy liczą zwykle kilkunastu uczniów. Daje im to poczucie bezpieczeństwa, ułatwia indywidualizację i sprzyja zacieśnianiu relacji wzajemnych.

Więcej o STO w tym statut i deklaracja programowa STO: www.sto.org.pl