Start  /  Strefa ucznia  /  Samorząd uczniowski  /  Regulamin

Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich w Legionowie

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje nauczyciel - opiekun.

Częścią Samorządu Uczniowskiego jest Mały Samorząd Uczniowski, posiadający odrębne cele, zadania, przedstawicieli oraz opiekuna.

§ 1 Cele SU:

Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Cele MSU:

Głównym celem MSU jest rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III

Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III szkoły.
Uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią.
Uczenie demokratycznych form współżycia.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.
Uczenie odpowiedzialności moralnej za podejmowane zadania.
Kształtowanie modelu ucznia aktywnego, umiejętnie współpracującego w zespole.
Realizowanie zadań związanych z edukacją, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.
Kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych.

§ 2 Zadania samorządu:

Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
Przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
Współdziałanie z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym (za przebieg dyskotek, spotkań na terenie szkoły odpowiedzialny jest samorząd).
Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim.
Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów miedzy uczniami oraz między uczniami i nauczycielami.
Ponoszenie współodpowiedzialności za pracę nad kształceniem i wychowaniem: wyrabianie potrzeb poznawczych, wyzwalanie twórczej aktywności, wdrażanie do samodzielnych poszukiwań, zaszczepianie i pielęgnowanie pozytywnych cech charakteru: odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, uczciwość, godność, wrażliwość,
wyrabianie nawyków i umiejętności: organizowania własnego czasu, samokontroli, pracy nad doskonaleniem własnej osoby, rozumieniem własnego życia i życia innych ludzi, zachowania swojej indywidualności przy systematycznym jej doskonaleniu, samooceny efektów swej sprawności i skuteczności działania, prezentowania poczucia tożsamości narodowej i kulturowej,
wdrażanie do: życia w prawdzie, cenienia wolności i dobra, dostrzegania piękna świata, ćwiczenia woli, kierowania własnym rozwojem intelektualnym i moralnym, kształtowania własnego charakteru, kierowania się miłością w kontaktach międzyludzkich.

§ 3 Uprawnienia samorządu

Samorząd uczniowski może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, które dotyczą realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej.
Prawo do tworzenia własnych funduszy i dysponowania nimi w porozumieniu z opiekunem samorządu.

§ 4 Organy samorządu

Organami samorządu są: ogólne zebranie uczniów, uczniowska rada szkolna (prezydium samorządu uczniowskiego), ogólne zebrania klasowe, uczniowska rada klasowa.

§ 5 Zasady i tryb wyborów rady samorządu uczniowskiego

Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania. Tę samą funkcję pochodzącą z wyboru uczeń może pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
Rada samorządu (prezydium) składa się z 4 uczniów w tym: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.
Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i nie sprawiający kłopotów wychowawczych. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas w ilości dwóch osób – mogą to być również członkowie rady klasowej.
Członkowie komisji wyborczej wybierani są przez opiekuna samorządu. W skład komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz nauczyciele. Ilość członków komisji zależna jest od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego.
Zadaniem komisji wyborczej jest m.in. sprawdzenie ilości i wiarygodności podpisów przedłożonych przez kandydatów, przygotowanie kart do głosowania oraz przeprowadzenie wyborów i przeliczenie głosów.
Wybory powinny zostać poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach samorządu uczniowskiego.
Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego samorządu uczniowskiego (poprzez zakreślenie nazwiska kandydata).
Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem kolejni. Kandydaci, za obustronną zgodą, mogą zamieniać się funkcjami. Zamiana ta może być dokonana tylko i wyłącznie w ciągu dwóch dni po wyborach.
Akcję wyborczą na terenie szkoły przeprowadza ustępująca rada samorządu uczniowskiego i podaje wyniki do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu kolejnych 24 godzin.
W przypadku niekompetencji członka rady samorządu uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji, co jednak nie oznacza równoczesnego pozbawienia członkostwa w radzie.
Niekompetencją jest m.in. niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających z pełnienia danej funkcji, działanie niezgodne z regulaminem samorządu, ośmieszanie pełnionej przez siebie funkcji, działanie na szkodę społeczności uczniowskiej, rady samorządu uczniowskiego i innych organów szkolnych, a także zachowanie niegodne ucznia.

§ 6 Zadania poszczególnych organów uczniowskiej rady szkolnej

Uczniowska rada szkolna jest organem wykonawczym samorządu uczniowskiego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do właściwości samorządu.

Uczniowska rada szkolna między innymi: reprezentuje samorząd wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców, reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z samorządem uczniowskim innych szkół.

§ 7 Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego

Opiekun Samorządu Uczniowskiego czuwa nad całokształtem prac samorządu.
Pośredniczy między uczniami a Dyrektorem i innymi nauczycielami.
Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.
Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

§ 8 Fundusze

Samorząd może tworzyć własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności. Dysponentami funduszy są: rada samorządu uczniowskiego. Dysponowanie funduszami następuje w porozumieniu z opiekunem samorządu,

Fundusze samorządu tworzy się: z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez samorządy, z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych, ze środków przekazywanych na radę rodziców i inne organizacje oraz instytucje.

Operacje finansowe i dokumentację należy prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w tej materii, w taki sposób, aby zapewniona była rzetelność i dokładność ewidencji.

§ 9 Przepisy końcowe

Samorząd uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację uprawnień statutowych w społeczności uczniowskiej. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący prezydium rady uczniowskiej, przewodniczący klas. Oryginał regulaminu przechowuje opiekun samorządu uczniowskiego.

Regulamin jest również ogólnie dostępny w sekretariacie szkoły.