Start  /  Oferta edukacyjna  /  Dwujęzyczność  /  Dwujęzyczność w naszej szkole

Dwujęzyczność w naszej szkole

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nauka w drugim języku od wczesnych lat ma ogromny pozytywny wpływ na rozwój intelektualny dziecka, na rozwinięcie zdolności myślenia abstrakcyjnego, kreatywności, poszukiwania niestandardowych rozwiązań jak również podniesienie samooceny oraz motywacji do rozszerzania swej wiedzy poza zajęciami szkolnymi. Nauka w środowisku dwujęzycznym kształtuje tolerancję, wrażliwość oraz umiejętności funkcjonowania w grupie w wielokulturowym środowisku.

Program dwujęzyczności w naszej szkole został wprowadzony, aby zapewnić uczniom jak najwyższy poziom kształcenia i jednocześnie rozwinąć w nich jak najwięcej kompetencji społecznych. Zapewniamy naukę w wysoko stymulujących warunkach, jednocześnie nie zapominając o wspierającej, przyjaznej, niemal domowej atmosferze pracy z uczniem.

Głównymi celami przyświecającymi wprowadzeniu programu dwujęzyczności są:

1.Wprowadzenie uczniów w świat języka obcego, kształcenie wysokich umiejętności językowych i komunikacyjnych, umożliwiających swobodne porozumiewanie się.

2. Przekazanie solidnych podstaw języka obcego oraz przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji w nauczaniu dwujęzycznym.

3. Nauka korzystania z języka obcego jako narzędzia do zdobywania wiedzy.

4. Rozbudzenie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka obcego.

Głównymi metodami pracy w naszej szkole jest CLIL Zintegrowane Nauczanie Językowo-Przedmiotowe (Content & Language Integrated Learning)

CLIL w unikalny sposób łączy treści nauczania zintegrowanego z nauczaniem językowym z wykorzystaniem autorskich narzędzi i metod pracy, dobieranych do możliwości rozwojowych każdego dziecka. To taki sposób nauki, który umożliwia poznanie obcego języka poprzez naturalny kontakt z tym językiem, a nie poprzez nauczanie go jako przedmiotu. Proces nauki drugiego języka otwiera umysł młodego człowieka na inne dziedziny nauki.

Cele, które chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie tej metody, to :

• Biegła umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

• Rozwinięcie świadomości kulturowej.

• Zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów.

• Umiejętność posługiwania się źródłami wiedzy w języku obcym.

Pozostałe metody i systemy, z których korzystamy, to:

  • Teoria Inteligencji wielorakich – H. Gardnera
  • Komunikacyjne Nauczanie Języka – konwersacje i spotkania z wolontariuszami z innych państw w ramach programu „Kidspeak” organizowanego przez  AIESEK, zajęcia z native speakerem.
  • Ocenianie kształtujące ze szczególnym uwzględnieniem informacji zwrotnej.
  • Aktywne metody nauczania: m.in. metoda projektu, portfolio językowe.
  • Podział na grupy 8 osobowe.

PLANOWANE ZAJĘCIA I PROJEKTY NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH

  • Nawiązanie współpracy z wybranymi szkołami zagranicznymi – w zakresie realizacji projektów e-twinning realizowanych zarówno w naszej szkole jak i we współpracy z innymi szkołami w kraju i zagranicą.
  • Stworzenie projektu, w ramach programu Erasmus +, w zakresie wprowadzenia nowych metod aktywizujących uczniów, wprowadzenia lub poszerzenia zakresu dwujęzyczności w szkole, indywidualizacja ścieżki nauczania na poziomie szkoły i indywidualizacji ścieżek nauczania dla uczniów.
  • Utrzymanie współpracy z AISEC w zakresie wizyt zagranicznych studentów na zajęciach języka angielskiego oraz przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.
  • Nawiązanie współpracy z ambasadą USA, Australii i NZ – celem zapraszania gości na zajęcia tematyczne, organizacji wizyt uczniów jak również wizyt pracowników w naszej szkole

SZCZEGÓŁY PRACY NA KAŻDYM ETAPIE EDUKACYJNYM

I ETAP – KLASY 1-3 SP

Realizujemy rozszerzony zakres materiału z podstawy programowej – 5 godzin tygodniowo, dodatkowo 2 godziny zajęć zintegrowanych z nauczycielem j. angielskiego.

Zajęcia w języku obcym są powiązane tematycznie z zagadnieniami programu edukacji wczesnoszkolnej. Metody pracy oraz materiały, dostosowane do potrzeb i umiejętności tej grupy wiekowej, to:

• gry i zabawy ruchowe

• materiały multimedialne

• piosenki, rymowanki, bajki, historyjki obrazkowe

• podręcznik z oprogramowaniem na tablicę multimedialną / karty pracy

II ETAP – KLASY 4-6 SP

Na tym etapie nasi uczniowie już widzą efekty pracy włożonej w poznanie języka angielskiego w poprzednim etapie.

Jako, że zajęcia w dwujęzyczności są spójne i uzupełniają się wzajemnie, to w naturalny sposób powodują, że uczniowie próbują przestawić się na język obcy podczas poznawania innych zagadnień w tym języku. To z kolei sprawia, że dzieci zaczynają podświadomie rozwijać umiejętność używania języka obcego jako narzędzia do nauki innych przedmiotów – w naszej szkole są to przyroda i technika. Poza tym zajęcia poszerzają horyzonty myślowe i doskonalą umiejętność współpracy poprzez realizacje projektów.

Na każdym etapie edukacyjnym uczeń ma łącznie 7 godzin tygodniowo kontaktu z językiem angielskim:

• 5 godzin na opanowanie rozszerzonego programu języka angielskiego według podstawy programowej MEN w tym 1 godzinę zajęć z konwersacji w podziale na grupy.

• 2 godziny na zajęcia realizujące program związany z podstawą programową przedmiotów np. : przyroda, technika oraz projektów międzynarodowych.

Na każdym etapie edukacyjnym w zakres zajęć obowiązkowych realizujących podstawę programową włączony jest program przygotowania do egzaminów Cambridge, konkursów językowych kuratoryjnych i innych zewnętrznych jak również olimpiad językowych.