Start  /  Oferta edukacyjna  /  Świetlica  /  Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Regulamin Świetlicy w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO
Celem ogólnym Świetlicy Szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:
1. Prowadzenie pracy opiekuńczo- wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwych postaw społeczno –moralnych (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym).
2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
4. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
5. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
6. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Opieką świetlicową objęci są wszyscy uczniowie klas 0-VI, a w szczególności:
a) uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć i lekcji podczas dyżuru porannego w godz. 7.00-8.00,
b) uczniowie, którzy skończyli zajęcia oraz lekcje i oczekują na rozpoczęcie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych lub na odbiór przez uprawnionych opiekunów,
c) uczniowie zwolnieni z lekcji religii, basenu, oraz innych planowych zajęć edukacyjnych,
d) opieką objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela przedmiotowego lub czekający na zajęcia określone tygodniowym planem lekcji.
2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz. 7:00 do godz. 18:00.
3. Rodzice deklarują czas pobytu ucznia w świetlicy, osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy oraz wolę odrabiania przez dziecko prac domowych poprzez wypełnienie stosownej deklaracji.
4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo –wychowawczej.
5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają na początku roku szkolnego zapoznane z zasadami BHP i regulaminem świetlicy oraz regulaminem placu zabaw przez nauczycieli świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy- rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
6. Świetlica stwarza warunki według możliwości do samodzielnego odrabiania pracy domowej. Za ostateczny kształt pracy domowej odpowiada uczeń.
7. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu w wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy miejscu i czasie
8. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
9. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
10. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
11. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie.
12. Każdorazowo rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
13. W momencie odebrania dziecka ze świetlicy, opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko, za jego bezpieczeństwo i zachowanie
14. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgodę rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako jednorazową zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na semestr lub koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
17. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w wyznaczonych pomieszczeniach lub na szkolnym placu zabaw.
18. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
19. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
20. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy rodzice/opiekunowie uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 15 zł za każde kolejne 30 minut opieki.

PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma prawo do:
1. uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
2. rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
3. rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
4. życzliwego, podmiotowego traktowania,
5. swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
6. uzyskania pomocy w czasie odrabiania prac domowych oraz w przypadku trudności w nauce,
7. korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY
Uczeń ma obowiązek:
1. stosować się do Regulaminu Szkoły,
2. dbać o ład i porządek,
3. zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
4. stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników
5. informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
6. meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
7. aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
8. zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej

DOKUMENTACJA
1. Organizacja pracy świetlicy.
2. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej koordynatora świetlicy, uwzględniający plany nauczycieli świetlicy.
3. Dziennik zajęć (odrębne dzienniki dla Oddziału klasy 0, klas I-III i klas IV-VI).
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy z informacją o: osobach upoważnionych do odbioru dziecka lub ze zgodą na samodzielne powroty, wyrażające wolę rodziców by dziecko odrabiało prace domowe w szkole podczas przeznaczonej na to godziny opieki świetlicowej
5. Ramowy rozkład dnia.

PRACOWNIK ŚWIETLICY
1. Pracownikami świetlicy są: koordynator świetlicy i nauczyciele świetlicy – członkowie Rady Pedagogicznej.
2. Koordynator świetlicy podlega wicedyrektorowi szkoły.
3. Koordynatorowi świetlicy bezpośrednio podlegają nauczyciele świetlicy.
4. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności koordynatora świetlicy i nauczycieli świetlicy ( przydziały obowiązków).