Start  /  Oferta edukacyjna  /  Świetlica  /  Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy

Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę, która realizuje jednocześnie funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną.

Świetlica szkolna czuwa nad bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci – przez działania w tym zakresie realizuje się funkcja opiekuńcza. Natomiast funkcja dydaktyczna skupia się przede wszystkim na działalności reedukacyjnej i kompensacyjnej.

Świetlica nie tylko zapewnia uczniom warunki do odrabiania zadań domowych, ale również wdraża do przyswojenia prawidłowych nawyków uczenia się oraz organizowania i rozwijania własnej aktywności umysłowej. Wychowawcy świetlicowi dbają także o aktywność fizyczną, stymulując ją poprzez organizowanie, spacerów oraz gier i zabaw o charakterze ruchowym.

Kolejnym zadaniem placówki jest odkrywanie zainteresowań i indywidualnych predyspozycji uczniów oraz stwarzanie warunków do rozwijania tych predyspozycji za pomocą odpowiednio zorganizowanych zajęć.

Ponadto świetlica szkolna ma na celu upowszechnianie kultury i kształtowanie nawyków w zakresie kultury osobistej, wdrażanie do kształtowania prawidłowych nawyków higienicznych i do dbałości o zdrowie, a także rozwijanie samodzielności uczniów i samorządnych form aktywności społecznej.

 1. Cele ogólne:
 • organizacja pracy świetlicy w nowym roku szkolnym,
 • wspomaganie rozwoju umysłowego ucznia,
 • troska o fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo uczestników świetlicy,
 • rozwijanie aktywności plastycznej i technicznej, posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi do wdrażania własnych przeżyć, spostrzeżeń,
 • uwrażliwianie dzieci na temat kultury osobistej oraz autoprezentacji,
 • wdrażanie dzieci do kulturalnego obcowania w zespole,
 • doskonalenia pracy nauczyciela świetlicy.
 1. Cele szczegółowe:
 • opracowanie oraz zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy szkolnej,
 • opracowanie rocznego planu pracy,
 • sporządzenie list uczniów,
 • zorganizowanie pomocy i warunków sprzyjających odrabianiu prac domowych,
 • wykorzystanie zajęć świetlicowych do kompensowania braków z wiedzy szkolnej,
 • nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną w celu uzmysłowienia uczniom, iż poza podręcznikami szkolnymi są inne źródła informacji, z których można skorzystać,
 • nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego,
 • nauka piosenek i zabaw ruchowych ze śpiewem,
 • zabawy rytmiczne,
 • poznawanie i eksperymentowanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • organizowanie wystawek prac dziecięcych,
 • liczne rozmowy i pogadanki wychowawcze dotyczące poszczególnych tematów,
 • zabawa andrzejkowa,
 • mikołajki,
 • zabawa z okazji Dnia Dziecka,
 • zajęcia czytelnicze służące rozwijaniu zamiłowania do czytania,
 • zajęcia komputerowe,
 • systematyczne zapoznawanie się z literaturą przedmiotu,
 • udział nauczyciela świetlicy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 1. Metody pracy:
  A) Metody zajęć praktycznych (wykorzystywane we wszystkich formach pracy):
  - techniki plastyczne,
  - zabawy i gry dydaktyczne, konkursy kształtującezdolności intelektualne uczniów,
  - imprezy, uroczystości kształtujące patriotyczne uczucia, uczące zachowań prospołecznych,
  - ćwiczenia, sporty oraz wycieczki- rozwój sprawności fizycznej uczniów.
  B) Metody poglądowe służące pogłębianiu i utrwalaniu wiadomości, przykładem są: przedmioty, mapy, tablice.
  C) Metody werbalne- pogadanka, dyskusja, opowiadanie bajek, przygód, wrażeń.

Praca w świetlicy charakteryzuje się różnorodnością form. To stanowi o jej atrakcyjności i odmienności. Dobór odpowiednich form zależy od wielu czynników. Najważniejszymi są: wiek, zainteresowania, potrzeby dzieci oraz warunki w świetlicy.

 1. Formy pracy:
 • zajęcia umysłowe,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia wychowania fizycznego przejawiające się w grach, zabawach ruchowych.
 1. Sposoby ewaluacji:
 • Ankieta podsumowująca pracę świetlicy przeprowadzona wśród Rodziców,
 • Ankieta podsumowująca pracę świetlicy przeprowadzona wśród Uczniów.
 1. Zakres współpracy z:
 • Kinga Salamon – aspekt wychowawczy, zajęcia czytelnicze, pomoc przy odrabianiu prac domowych, opieka w czasie podróży na basen i w drodze powrotnej, wsparcie podczas zabaw na świeżym powietrzu,
 • Magdalena Krupska – zajęcia komputerowe, zajęcia ruchowe, wsparcie podczas zabaw na świeżym powietrzu, pomoc przy odrabianiu prac domowych,
 • Dorota Sobczyńska - pomoc przy odrabianiu prac domowych, wsparcie podczas zabaw na świeżym powietrzu, zajęcia językowe (język angielski, koreański),
 • Ewa Wróblewska – aspekt wychowawczy, wsparcie podczas zabaw na świeżym powietrzu, pomoc przy odrabianiu prac domowych,
 • Małgorzata Mirkowska - Grabowska – aspekt wychowawczy, zajęcia plastyczno – techniczne, ćwiczenia integrujące grupę, odrabianie prac domowych, zajęcia ruchowe, opieka w czasie zabaw na świeżym powietrzu.

Wrzesień:

 1. Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy,
 2. Poznajemy się: ja-moja rodzina, ja-mój dom, ja-w mojej szkole, ja-koledzy i koleżanki,
 3. Zapoznanie wszystkich uczestników świetlicy z zasadami organizacyjnymi panującymi w świetlicy: odczytanie regulaminu oraz wyjaśnienie punktów niezrozumiałych,
 4. Zapoznanie się ze świetlicą i obiektem szkolnym,
 5. Wspólne sporządzenie listy tematów, zagadnień, z którymi uczestnicy zajęć chcieliby się zapoznać,
 6. Rozmowy na temat poszanowania sprzętów, gier, zabawek, mebli znajdujących się w świetlicy,
 7. Prace organizacyjno – porządkowe,
 8. Wykonanie gazetki okolicznościowej pt.: „Witaj Szkoło!”,
 9. Konkurs plastyczny pt.: „Wspomnienia z wakacji”,
 10. Gry i zabawy integrujące grupę,
 11. Zabawy ruchowe usprawniające orientację przestrzenną,
 12. Zabawy z piłką na świeżym powietrzu,
 13. Wydzieranka z papieru pt.: „Świetlica moich marzeń”,
 14. Podsumowanie wiedzy na temat lata poprzez konkursy i rozwiązywanie zagadek,
 15. Tworzenie wakacyjnej mapy Polski -  opowiadanie przeżyć z wakacji, zapoznanie się z mapą Polski oraz wspólne odszukiwanie wakacyjnych miejscowości,
 16. Organizacja pikniku szkolnego.

Październik:

 1. Rozmowy na temat cykliczności pór roku: wymienienie charakterystycznych cech jesieni. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat piękna polskiej jesieni, a także zmian zachodzących jesienią w polu, lesie, ogrodzie, w sadzie,
 2. Wykonanie gazetki szkolnej pt.: Jesień,
 3. Konkurs plastyczny wewnątrz świetlicowy pt.: „Jesień moimi oczami…”,
 4. Układanie krzyżówek z hasłem Jesień (praca w grupach),
 5. Obrazki z figur geometrycznych - odciskanie pieczątkami wykonanymi z ziemniaka,
 6. Naprawa sprzętu świetlicowego: zabawek, gier,
 7. Dzień Edukacji Narodowej – krótki rys historyczny, przedstawienie dat obchodu Dnia Nauczyciela w innych państwach, wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły, przypomnienie o formach grzecznościowych i wielkich literach przy pisaniu życzeń,
 8. Portret Nauczyciela malowany farbami,
 9. Gry i zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu sportowego,
 10. Wdrażanie dzieci do dbaniao własne zdrowie, pogadankina temat właściwegoodżywiania, higieny osobistejoraz uprawiania sportu,kształtowanie nawykówhigieny osobistej, otoczenia pracy i nauki,
 11. Stworzenie przez dzieci menu na temat „Wiem co jem”, znaczenie spożywania owoców i warzyw, kolorowe i zdrowe kanapki, sałatki,
 12. Gry na boisku szkolnym: zabawa w dwa ognie, piłkę nożną,
 13. Święto Zmarłych – Wyjaśnienie symboliki święta Zmarłych, przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku,
 14. Wycieczka na cmentarz - porządkowanie opuszczonych grobów, zapalenie zniczy,
 15. Czytanie literatury świetlicowej.

Listopad:

 1. Wykonanie gazetki okolicznościowej pt.: Święto Niepodległości,
 2. Przypomnienie symboli narodowych godło, flaga, hymn - kształtowanie postaw patriotycznych poprzez odpowiednie zachowanie się podczas uroczystości szkolnych, strój galowy,
 3. Praca plastyczna – wykonanie kotylionów z papieru, bibuły do muzyki Ludwiga van Beethovena,
 4. Światowy Dzień Życzliwości - pogadanka o znaczeniu zwrotów grzecznościowych (5 magicznych słów), kształtowanie nawyków grzecznościowych, budzenie szacunku do osób starszych,
 5. Andrzejkowe zwyczaje ludowe  - wykonanie dekoracji andrzejkowej oraz zgromadzenie niezbędnych rekwizytów do wróżb,
 6. Zabawy andrzejkowe: lanie wosku, wróżby oraz konkursy,
 7. Odrabianie pracy domowej, nadrabianie zaległości,
 8. Profilaktyka zachowań agresywnych,
 9. Zdobycie umiejętności konstruktywnego sposobu rozwiązywania sytuacji trudnych,
 10. Gry dydaktyczne – nauka mapy Polski,
 11. Zajęcia mające na celu podniesienie samooceny uczniów oraz wiary we własne siły,
 12. Kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt, budzenie odpowiedzialności za zwierzęta podczas zimy.

 

Grudzień:

 1. Piszemy List do Świętego Mikołaja. Pamiętamy aby sprawiać przyjemność bliskim,
 2. Mikołajki w świetlicy: rozdawanie słodyczy, zgadywanki rebusy tematyczne rozwijające logiczne myślenie,
 3. Wykonanie gazetki pt.: Zima,
 4. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia: czytanie opowiadań o tematyce świątecznej „Opowiadania Bożonarodzeniowe”,
 5. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: Jak chciałbym spędzić święta?,
 6. Konkurs na sporządzenie najładniejszej kartki świątecznej,
 7. Słuchanie kolęd,
 8. Wspólne wykonanie stroika świątecznego do naszej świetlicy szkolnej,
 9. Przeprowadzenie rozmowy wychowawczej na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych,
 10. Gry i zabawy na boisku szkolnym: rzeźby śniegowe, rzuty śnieżkami,
 11. Zabawa w kalambury.

Styczeń:

 1. Witamy Nowy Rok: wzajemne składanie życzeń Noworocznych,
 2. Czytanie baśni J. Ch. Andersena „O 12 miesiącach”,
 3. Wykonanie pracy plastycznej: rysowanie 12 elementów obrazujących wszystkie miesiące roku,
 4. Konkurs na najciekawszy strój karnawałowy,
 5. Jak ciekawie spędzić ferie zimowe?: luźne rozmowy na temat atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego,
 6. Budzenie szacunku i wrażliwości dla osób w starszym wieku,
 7. Wykonanie laurki dla Babci i Dziadka,
 8. Gry i zabawy usprawniające spostrzegawczość,
 9. Spacery w pobliskiej okolicy,
 10. Zabawy na śniegu.

Luty:

 1. Przypomnienia regulaminu świetlicy, rozmowa na temat respektowania przez uczniów punktów w nim zapisanych,
 2. Zebranie informacji podsumowujących pierwszy semestr - zagadnienia, które cieszyły się największym zainteresowaniem oraz te, które nie budziły entuzjazmu,
 3. Walentynki. Rozmowa na temat wzajemnego obdarowywania się prezentami, dobrym słowem,
 4. Współorganizacja walentynkowego balu karnawałowego,
 5. Wykonanie kartek walentynkowych,
 6. Zorganizowanie poczty walentynkowej, pisanie życzeń,
 7. Swobodne zabawy na śniegu, lepienie bałwana,
 8. Dokarmianie zwierząt. Przedstawienie przez uczniów sposobów pomocy zwierzętom w czasie kończącej się zimy,
 9. Doskonalenie umiejętności negocjacji  poprzez ćwiczenia edukacyjne,
 10. Zabawy integracyjne, rozwijające wyobraźnię,
 11. Praca plastyczna: Najciekawsze miejsce w mojej okolicy.

Marzec:

 1. Być Kobietą, być Kobietą… rozwijanie szacunku wobec kobiet pracujących zawodowo i w domu, zapoznanie dzieci z zawodami wykonywanymi przez kobiety, podkreślanie roli kobiet w życiu i w codziennej pracy,
 2. Kto jest damą, a kto dżentelmenem? – poznanie zasad dobrego zachowania względem kobiet,
 3. Kształtowanie umiejętności składania życzeń,
 4. Poznanie nowej techniki plastycznej – wykonanie kwiatów z filcu,
 5. Zabawy na świeżym powietrzu:orientacyjno– porządkowe, bieżne,
 6. Wykonanie gazetki okolicznościowej w nawiązaniu do budzącej się wiosny,
 7. Wspólna praca zespołowa nad stworzeniem Marzanny przy muzyce A. Vivaldiego,
 8. Uczymy się wspierania innych metodą współudziału wychowanków w prowadzeniu zajęć,
 9. Zabawy z wykorzystaniem chusty Klanza,
 10. Śpiewać każdy może, czyli świetlicowe Karaoke.

Kwiecień:

 1. Rozmowy na temat obyczajowości Świąt  Wielkanocnych. Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach,
 2. Wykonanie gazetki nawiązującej do świąt Wielkiej Nocy,
 3. Konkurs na najładniejszą pisankę,
 4. Obchody Dnia Ziemi: pogadanka o tym  jak dbać o środowisko (segregacja śmieci, sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej, wody),
 5. Wspólne sprzątanie placu zabaw,
 6. Witaj wiosno! Rozwijanie spostrzegawczości poprzez obserwację otaczającej przyrody, pogadanka na temat kwiatów objętych ochroną,
 7. Wiosenny spacer,
 8. Gry i zabawy ruchowe,
 9. Czytanie literatury świetlicowej,
 10. Rymowanki, wymyślanki, zabawy słowem.

Maj:

 1. Majowe święta – symbole narodowe Polski wykonane dowolną techniką,
 2. Zabawy tematyczne z chustą Klanza,
 3. Dzień Matki - pogłębianie szacunku dla rodziców, kształtowanie uczuć miłości i przywiązania,
 4. Burza mózgów na temat przykładów pomocy Mamie na co dzień,
 5. „Moja Mama czarodziejka ” - portret technika dowolną,
 6. Rozwijanie kreatywności dzieci za pośrednictwem zabawy „Oryginalnie myślę, wbrew stereotypom i schematom”,
 7. Odrabianie prac domowych, nadrabianie zaległości,
 8. Rozmowy wychowawcze na temat udzielania pomocy koleżeńskiej,
 9. Zabawy z piłką na boisku szkolnym.

Czerwiec:

 1. Renowacja zabawek i gier świetlicowych,
 2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji, zwłaszcza zachowanie nad wodą,
 3. Utrwalenie numerów alarmowych,
 4. Luźna rozmowa na temat wyjazdów wakacyjnych,
 5. Wykonanie gazetki pt.: Wakacje moich marzeń,
 6. W zdrowym ciele zdrowy duch – wspólne tworzenie pomysłów na codzienną gimnastykę,
 7. Gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 8. Podsumowanie pracy świetlicy – wypełnienie ankiety przez uczniów i