Start  /  O szkole  /  Projekty i programy  /  Ogródek U Noblistów  /  Cele i założenia programu

Cele i założenia programu

Innowacja programowo-metodyczna w Społecznej Szkole Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie: Ogródek u Noblistów – botaniczne dzieło małych i dużych rączek

Wstęp

Kontakt z przyrodą każdy człowiek powinien nawiązać jak najwcześniej i przez całe życie go podtrzymywać. Pierwszym krokiem na drodze do ekologicznego życia powinna być chęć i umiejętność życia w środowisku przyrodniczym. Takim środowiskiem dla uczniów może być ogród szkolny.

Jest to miejsce, które umożliwia dzieciom codzienne bezpośrednie obcowanie z przyrodą, jest najbardziej dostępne i zdecydowanie najbliższe. Zajęcia w ogrodzie nie wymagają długich przygotowań, umawiania dodatkowych opiekunów koniecznych przy wyjściach poza szkołę, organizowania środków transportu. W szkolnym ogrodzie można prowadzić systematyczne codzienne obserwacje przez cały rok. Ten „zielony gabinet” można dostosowywać na bieżąco do potrzeb dydaktycznych (sadzić odpowiednio dobrane rośliny, ustawić stację meteorologiczną itp.) Z tych właśnie względów postanowiliśmy założyć w naszej szkole ogródek, który będzie dla naszych uczniów innowacją pomocną w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Innowacja dotyczy treści oraz metod działania w dotychczasowym procesie edukacyjnym uczniów klasy 3 i 4. Zakłada współpracę z klasą 1, 2, 5 i 6, a także z uczniami uczestniczącymi w zajęciach koła przyrodniczo – ekologicznego oraz w zajęciach Dziecięcej Akademii Przyszłości.

 

Warunki realizacji innowacji

 

Czas trwania: rok szkolny 2012/2013 - wskazana jest kontynuacja w kolejnych latach szkolnych
Adresaci programu:

- uczniowie kończący I etap edukacyjny – klasa 3

- uczniowie rozpoczynający II etap edukacyjny – klasa 4

- uczniowie uczestniczący w zajęciach koła przyrodniczo-ekologicznego

- uczniowie uczestniczący w projekcie DAP

Sprzymierzeńcy programu:

- rodzice uczniów

- wychowawczyni klasy 4

- nauczyciel plastyki

- nauczyciel zajęć świetlicowych

- samorząd klas starszych i młodszych

Cele innowacji pedagogicznej

Cel nadrzędny: Nabywanie i poszerzenie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośredni kontakt i praktyczne działanie. Uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach według społecznych zasad współdziałania.

Cele edukacyjne:

- poszerzenie treści z podstawy programowej: edukacja przyrodnicza i matematyczna w klasie 3, przyroda w klasie 4,

- dostrzeganie i uczenie zależności w przyrodzie,

- mobilizowanie ucznia i nauczyciela do poszukiwania nowych skutecznych rozwiązań w przekazywaniu i zdobywaniu wiedzy,

- łączenie elementów zabawy i badań naukowych,

- uczenie stawiania i weryfikowania hipotez,

- rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji np. materiałów edukacyjnych na stronach www.

- rozwijanie twórczych możliwości ucznia, budzenie zainteresowań, motywacji

- stwarzanie sytuacji do kształtowanie w dzieciach postawy prozdrowotnej i proekologicznej

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska

Cele wychowawcze:

- dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami

- współpraca i wymiana doświadczeń

- uczenie oceny własnych działań i możliwości

- doskonalenie pracy zespołowej i własnej odpowiedzialności za powierzone zadanie i pracę w zespole

- uczenie świadomego uczestnictwa w zespole i sposobów wzajemnego komunikowania się,

- złagodzenie skutków pokonywania progów edukacyjnych etapu I i II.

Metody pracy:

Program wymaga zastosowania aktywizujących metod kształcenia:

- systematycznej obserwacji,

- burza mózgów,

- pokaz,

- doświadczeń i eksperymentów;

- działań praktycznych, fotografowanie (makro)

Formy pracy:

- praca w grupach,

- praca indywidualna

Przewidywane osiągnięcia uczniów uzyskane poprzez wprowadzenie nowych treści do programów nauczania w klasie 3 i klasie 4

Osiągnięcia ucznia klasy 3

Osiągnięcia ucznia klasy 4

W zakresie edukacji przyrodniczej:

 • obserwuje wszystkie fazy rozwoju rośliny, dokumentuje obserwacje;
 • wykonuje i opisuje proste doświadczenia wykazujące istnienie powietrza i ciśnienia atmosferycznego; buduje na podstawie instrukcji prosty wiatromierz i wykorzystuje go w prowadzeniu obserwacji;
 • opisuje glebę, jako zbiór składników nieożywionych i ożywionych, wyjaśnia znaczenie organizmów glebowych i próchnicy w odniesieniu

          do żyzności gleby.

 

W zakresie przedmiotu przyroda:

 • prowadzi systematyczne obserwacje  - cały okres wegetacyjny- wybranej rośliny ozdobnej, jadalnej i leczniczej;
 • bada podstawowe czynności życiowe roślin;
 • rozpoznaje najczęściej występujące rośliny synantropijne;
 • poznaje i wypróbowuje podstawowe narzędzia pomocne przy pielęgnacji ogródka;
 • rozpoznaje składniki mineralne gleby, bada przepuszczalność gleby dla wody i powietrza;
 • opisuje,  wykorzystując wyniki doświadczeń, wpływ żyzności gleby na kondycję roślin;
 • rejestruje cykl rozwojowy rośliny za pomocą fotografii, przygotowuje serię zdjęć do wykorzystania w prezentacji multimedialnej;
 • wykonuje preparaty mikroskopowe    z wybranych organów roślin ogródkowych;
 • analizuje wpływ człowieka na kształtowanie procesów życiowych rośliny hodowlanej;
 • całościowo postrzega funkcjonowanie ekosystemu sztucznego jakim jest ogród

W zakresie edukacji matematycznej:

 • rozpoznaje i nazywa czworokąty - kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, trapez
 • oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków,
 • oblicza pole kwadratu, prostokąta, w sytuacjach praktycznych,
 • rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe,
 • rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych,
 • stosuje elementy statystyki opisowej: gromadzi i porządkuje dane,
 • odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach.

 

 

Harmonogram działań w programie

Lp.

Działanie

Odpowiedzialny

Czas realizacji

1

Giełda pomysłów w klasie 3 i 4, uczniowskie projekty zagospodarowania terenu przeznaczonego na ogródek

E. Wróblewska

D. Cichecka

początek

IX. 2012

 

2

Zapoznanie rodziców uczniów klasy 3 i 4 z założeniami programu i projektami ich dzieci – na spotkaniu z wychowawcami

E. Wróblewska

T. Lasowy

13 IX 2012

3

Ustalenie zasobów i środków potrzebnych do realizacji programu

 

E. Wróblewska

D. Cichecka

do 28.IX.2012

4

Przygotowanie terenu ogródka z pomocą rodziców uczniów – ogrodzenie oraz gleba pod zasiewy i zasadzenia

E. Wróblewska

D. Cichecka

29.IX.2012

5

Wybór projektu do realizacji

E. Wróblewska

D. Cichecka

Samorządy klasowe kl.3 i 4

X.2012

6

Przygotowanie kwatery roślin cebulowych. Sadzenie cebul żonkili i innych roślin cebulowych,

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

X.2012

7

Przygotowanie kwatery bylin – nasady zgromadzonych roślin

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

X.2012

8

Wizyta w sklepie ogrodniczym –ustalenie informacji o narzędziach, roślinach sposobach pielęgnacji, potrzebnych do rozpoczęcia sezonu wiosennego w ogródku

E. Wróblewska, uczniowie kl.3

D. Cichecka

Indywidualni uczniowie z kl.4

III.2012

9

Porządkowanie terenu ogródka po sezonie zimowym

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

III.2013

10

Zasiewy i sadzenia wiosenne na kwaterach : roślin ozdobnych, roślin nowalijkowych, roślin zielarskich, roślin skalnych,

 

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

IV/V 2013

11

Utworzenie ogródka petrograficznego i części łącznikowych z parkingiem rowerowym

 

D. Cichecka

 

IV/V 2013

12

Prowadzenie zeszytu systematycznych obserwacji: klasowych i  indywidualnych

 

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

Cały rok szkolny

13

Systematyczne prace pielęgnacyjne

 

 

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

 

Cały rok szkolny

14

Dokumentowanie wszystkich etapów prac

E. Wróblewska

D. Cichecka

Cały rok szkolny

15

Pokazy i wykłady dla młodszych i starszych kolegów

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

Według potrzeb

16

Gromadzenie przydatnej literatury, filmów, adresów www

 

E. Wróblewska

D. Cichecka

Chętni uczniowie kl.3 i 4

Cały rok szkolny

17

Przygotowanie prezentacji multimedialnej pokazującej całoroczne działania. Pokaz prezentacji na szkolnym Festiwalu Nauki

 

E. Wróblewska

D. Cichecka

Uczniowie kl.3 i 4

VI.2013

 

EWALUACJA:

Ewaluacja prezentowanego programu będzie polegała na:

Obserwacji pracy uczniów w czasie zajęć w ogrodzie szkolnym.
Analizie ankiety skierowanej do dzieci opracowanej przez autorki programu.
Obserwacji prezentacji multimedialnej oraz zebranych prac uczniowskich (albumy, dzienniki obserwacji) przez uczniów szkoły i grono pedagogiczne oraz rodziców.
Sprawdzeniu stopnia osiągnięcia założonych celów edukacyjnych modyfikacji programów nauczania za pomocą sprawdzianów przygotowanych przez autorki

Wyniki badania osiąganej jakości, analizę i weryfikację zgromadzonych informacji przeprowadzą autorzy innowacji. Rezultaty przedstawione zostaną na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zamykającej rok szkolny 2012/2013

autorki i koordynatorki programu: D. Cichecka, E. Wróblewska